Psichologas

Mokyklos psichologas įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi
problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.
Pagrindinis psichologo uždavinys mokykloje – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų
psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Pagrindinės psichologo veiklos kryptys:
 mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų konsultavimas;
 psichologinis įvertinimas;
 psichologinis švietimas;
 psichologinių problemų prevencija.