Sveikatos specialistas

DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO, VYKDANČIO MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, KOMPETENCIJOS

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

į s a k y m a s

2004 m. vasario 11 d. Nr. V-62

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d nutarimu Nr. 5 „Dėl Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 5-96) patvirtintos Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos 3 punktu:

1. N u s t a t a u:

1.1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio mokinių sveikatos priežiūrą, kompetenciją (pridedama).

1.2. Iki 2009 m. sausio 1 d. mokinių sveikatos priežiūrą gali vykdyti sveikatos priežiūros specialistai, papildomai baigę ne trumpesnius kaip 40 val. visuomenės sveikatos priežiūros kursus, arba asmenys, baigę visuomenės sveikatos studijas teisės aktų nustatyta tvarka.

1.3. Nuo 2009 m. sausio 1 d. pradėti vykdyti sveikatos priežiūrą mokykloje gali tik asmenys, baigę visuomenės sveikatos studijas teisės aktų nustatyta tvarka.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui S. J. Janoniui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS JUOZAS OLEKAS

_____________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-62

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO, VYKDANČIO MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, KOMPETENCIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (toliau – specialistas), vykdantis sveikatos priežiūrą mokyklose, – asmuo, baigęs visuomenės sveikatos priežiūros studijas teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienyje įgyta visuomenės sveikatos priežiūros kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Kompetencija – funkcinis gebėjimas adekvačiai atlikti tam tikrą veiklą, turėti jai pakankamai žinių, įgūdžių, energijos.

3. Specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

4. Specialistas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos tarnybų specialistais.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Pagrindinis specialisto veiklos tikslas – išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

6. Pagrindiniai veiklos uždaviniai:

6.1. užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;

6.2. kurti sveikatos priežiūros mokyklose sistemą, kuri formuotų teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą;

6.3. numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;

6.4. užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

III. VEIKLA

7. Specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

8. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus:

8.1. ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;

8.2. ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;

8.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;

8.4. prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

8.5. organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;

8.6. rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;

8.7. rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;

8.8. teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

9. Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais:

9.1. vykdo mokymo proceso organizavimo priežiūrą, atlieka mokymo planų, mokinių ugdymo krūvio įvertinimą;

9.2. teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą; prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę.

10. Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą:

10.1. kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;

10.2. dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

10.3. nustato ir koreguoja lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.);

10.4. užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimą.

11. Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.

12. Teikia pirmąją pagalbą.

13. Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.

14. Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

15. Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

16. Organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.

17. Teikia pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.

18. Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.

19. Rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.

20. Vykdo kitas funkcijas, nustatytas kitais teisės aktais.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Specialistas už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.