Spec. pedagogas

Specialiojo pedagogo pagalba teikiama  mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių

pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir

padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą

intelektą.

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje:

 Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius

ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą

ugdymo programoms.

 Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į

kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes,

mokymosi ypatumus.

 Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus,

rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

 Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo,

specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

 Su mokiniais, turinčiais spec. ugdymosi poreikius.

 Individualus darbas su mokiniu, jo tėvais ir mokytojais.

 Su mokyklos administracija, VGK , PPT tarnyba.