Nuostatai

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-171
KAUNO R. ZAPYŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formas ir būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, trumpasis pavadinimas – Zapyškio pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191092511.
3. Mokyklos istorija. 1677 m. Zapyškyje buvo parapijinė mokykla. 1819 m. Zapyškyje veikė elementarinė mokykla. 1873 m. (pagal kitus archyvus – 1865 m.) carinės Rusijos valdžia Zapyškyje įsteigė pradinę dviejų komplektų rusišką mokyklą. 1916 m. vokiečių okupacinės valdžios įsteigta ir išlaikoma mokykla. 1922 m. Zapyškio mokyklos išlaikymas perduotas vietos savivaldybei. 1934 m. Zapyškyje pastatyta medinė mokykla. Nuo 1936 m. tapo aukštesnės pakopos – „II laipsnio” (6 skyrių) pradžios mokykla. Mokykla dėl patalpų stokos nuo 1948 m. veikė Kluoniškių ir Dievogalos kaimuose. 1951 m. Dievogalos pradinei mokyklai perduotas buvusios Zapyškio klebonijos patalpos. Nuo 1950 m. mokykla – septynmetė, nuo 1961 m. – aštuonmetė, 1987 m. – nepilna vidurinė (9 klasės), 1988 m. – devynmetė, nuo 1993 m. – pagrindinė (10 klasių). 1967m. pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla Kluoniškių kaime. 2003 m. mokyklos pastatas renovuotas ir pavadintas I korpusu, pertvarkytuose kultūros namuose atidarytas II mokyklos korpusas. 2005 m. balandžio 7d. Kauno rajono savivaldybės tarybos nutarimu Nr. TS-86 Altoniškių pradinė mokykla tapo Zapyškio pagrindinės mokyklos skyriumi. 2007 m. atidarytas mokyklos I korpuso III aukštas.
4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
6. Mokyklos savininkas – Kauno rajono savivaldybė.
7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba. Kauno rajono savivaldybės taryba tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus; priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; sprendžia kitus įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Mokyklos buveinė – Kauno r., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bažnyčios g. 4,
LT-53417.
9. Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos Altoniškių skyriaus buveinė –
Kauno r., Zapyškio sen., Altoniškų k., Mokyklos g. 1, LT-53405.
9.1. Skyriaus įsteigimo data – 2005 m.
9.2. Skyriuje vykdoma pradinio ugdymo programa.
10. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
11. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.
12. Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendroji bendrojo ugdymo mokykla.
13. Mokymo kalba – lietuvių.
14. Mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma – kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas; pavienio mokymosi forma – savarankiškas mokymo proceso organizavimo būdas.
15. Mokykloje vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos.
16. Mokiniams išduodami mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pažymėjimai ir kitus pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
17. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, neturintis savarankiškos atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija) Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
19.1. Pagrindinės švietimo veiklos rūšys:
19.1.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
19.1.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.
19.2. Kitos švietimo veiklos rūšys:
19.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
19.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
19.2.3. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
19.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
20.1. vandens tiekimas gyventojams, kodas 36.00.30.
20.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
20.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
20.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,
kodas 68.20.
20.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.
21. Mokyklos tikslas – ugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą.
22. Mokyklos veiklos uždaviniai:
22.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį išsilavinimą;
22.2. užtikrinti pradinio ir pagrindinio ugdymo tęstinumą;
22.3. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;
22.4. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
22.5. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką.
23. Vykdydama jai pavestus uždavinius Mokykla:
23.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
23.2. rengia pradinio ir pagrindinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas, jas pritaiko specialiųjų poreikių vaikams;
23.3. įgyvendina pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;
23.4. vykdo mokinių pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
23.5. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
23.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo profesinį orientavimą, įgyvendina mokinių sveikatinimo programas, taiko minimalios priežiūros priemones;
23.7. įvertina vaikų ir mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
23.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
23.9. sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti profesinėje srityje;
23.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;
23.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;
23.12. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;
23.13. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
23.14. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
23.15. vykdo veiklos įsivertinimą;
23.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama paskirtas funkcijas, turi teisę:
24.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus;
24.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą (-si);
24.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
24.6. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
24.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
24.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
25. Mokykla privalo užtikrinti kokybišką švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
26.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
26.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;
26.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kurio projektui yra pritarusi Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.
27. Mokyklai vadovauja direktorius. Vadovą konkurso būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
28. Direktorius:
28.1. suderinęs su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir Mokyklai skirtų darbo užmokesčio lėšų;
28.2. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;
28.3. priima mokinius Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
28.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
28.5. suderinęs su Mokyklos taryba ir darbuotojų atstovais, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
28.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
28.7. vadovauja Mokyklos strateginio plano, Metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
28.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
28.9. sudaro teisės aktuose nustatytas komisijas; darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;
28.10. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
28.11. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
28.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;
28.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
28.14. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
28.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
28.16. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
28.17. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, pavaduotojui ūkio reikalams;
28.18. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
29. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
30. Mokykloje metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su švietimo pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones ir patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį individualioms mokinių reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, teikia Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
31. Metodinės grupės nariai yra mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Mokyklos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja iš jos narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą koordinuoja metodinė taryba, metodinės tarybos veiklą – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

33. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, padeda Mokyklos direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
34. Mokyklos tarybą sudaro 7 nariai (2 mokiniai, 2 mokytojai, 2 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 vietos bendruomenės atstovas). Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, renka – visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, 5–10 klasių mokinius – Mokinių taryba. Direktorius kviečia Mokyklos tarybos darbe dalyvauti vietos bendruomenės atstovą. Išvykus Mokyklos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime. Taryba renkama trejiems metams.
35. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokyklos tarybos pirmininkas. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
36. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
37. Taryba:
37.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
37.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Metiniam veiklos planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
37.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ir papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
37.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
37.5. išklauso metines Mokyklos veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
37.6. teikia siūlymus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
37.7. svarsto mokytojų metodinių grupių, tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
37.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
37.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
38. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
39. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
40. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
41. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
42. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
43. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.
44. Mokykloje veikia Mokinių taryba. Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius. Mokinių tarybos nariai yra 5–10 klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, renka narius į Mokyklos tarybą.
45. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu lankomumo, elgesio ir pasiekimų, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų Mokyklos tarybai ir direktoriui.
46. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų pirmininkų pasitarimus.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

47. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
48. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
49. Mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

50. Mokykla valdo pasitikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
51. Mokyklos lėšos:
51.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
51.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
51.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
51.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
52. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
55. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Mokykla informaciją apie veiklą viešai skelbia savo interneto svetainėje http://www.zapyskis.lm.lt, atitinkančioje teisės aktų nustatytus reikalavimus.
57. Mokyklos interneto svetainėje skelbiama informacija apie mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas mokyklos vykdomas veiklas. Taip pat šioje svetainėje, vietinėje spaudoje ir kituose informacijos šaltiniuose skelbiami pranešimai, kuriuos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir/ar šiais Nuostatais reikia skelbti viešai.
58. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
59. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.
60. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
61. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
Meras Valerijus Makūnas